1. Schetsfase en deadline

a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg.

Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

2. Wijziging of annulering van de opdracht

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.

3. Veranderingen in de illustraties

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator, veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

4. Naamsvermelding

De naam van de illustrator moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

5. Auteursrecht

a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator.
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties te publiceren in de afgesproken uitgave.
c) Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

6. Eigendomsrecht

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties eigendom van de illustrator.

7. Exclusiviteit

De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is. Ook zal de illustrator de illustraties niet aan derden verkopen, voor ten minste 3 jaar, tenzij anders afgesproken of in overleg.

8. Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren / te vermenigvuldigen.

9. Wet DBA

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door een bevoegde rechter.

Neem voor vragen over bovenstaande gerust contact op.

info@annevanderveen.art | KvK nr: (volgt nog) |
BTW-id: (volgt nog) © Anne van der Veen 2023, all rights reserved.