1. Deadlines, proefdrukken en vertragingen

a) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken in gezamenlijk overleg tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna genoemd als “kunstenaar”). Dit mag mondeling, maar het wordt sterk aangeraden om het schriftelijk te bevestigen.

b) Het is mogelijk om geen deadline te zetten zolang dit schriftelijk wordt doorgegeven aan de kunstenaar. Als deze optie wordt gekozen, dan is de kunstenaar vrij in het inplannen van het werk.

c) Voor illustraties en kaartontwerpen wordt naast de deadline ook afgesproken hoeveel verbeterrondes (dit betekent hoe vaak er aanpassingen gedaan worden) er bij de prijs inbegrepen zijn. De eerste proefdruk is gratis. Via een proefdruk kan de opdrachtgever persoonlijk zien wat het resultaat is en bepalen of hij/zij tevreden is. Indien er na de eerste proefdruk aanpassingen gedaan moeten worden en er opnieuw een proefdruk gevraagd word, zal er een kleine vergoeding gevraagd worden voor de verzending van deze proefdruk.

d) Vertraging kan worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor een vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en dit kan een verschuiving van de eerder afgesproken deadline betekenen. De kunstenaar is dan niet verantwoordelijk voor de gevolgen die de opdrachtgever ondervindt.

2. Wijziging of annulering van de opdracht

a) Bij uitloop ten gevolge van een wijziging van de opdracht, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de kunstenaar gebruikelijke honorarium.

b) Annulering is mogelijk. Let wel op dat bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook, de opdrachtgever een volledige honorering verschuldigd is voor het al gedane werk van de kunstenaar, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de kunstenaar.

3. Veranderingen in de illustraties

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de kunstenaar, veranderingen in de illustraties en tekeningen aan te (laten) brengen.

4. Naamsvermelding

Indien de opdrachtgever het werk van de kunstenaar publiekelijk wilt delen, moet de naam van illustrator op passende wijze vermeld worden.

5. Auteursrecht

a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de kunstenaar .
b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de illustraties en tekeningen te publiceren mits duidelijke naamsvermelding van de kunstenaar.
c) Mocht de opdrachtgever de illustraties en tekeningen vaker wilt gebruiken, zoals in een herdruk of voor een andere opdracht, dan wordt hierover altijd eerst contact opgenomen met de kunstenaar, en kan daar een vergoeding voor afgesproken worden. Dit behoort schriftelijk vastgelegd te worden.

6. Eigendomsrecht

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de illustraties en tekeningen eigendom van de kunstenaar.

7. Exclusiviteit

De kunstenaar garandeert dat het geleverde werk origineel is.

8. Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te gebruiken op welke wijze ook.

9. Wet van Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de kunstenaar zullen worden berecht door een bevoegde rechter.

Neem voor vragen over de bovenstaande algemene voorwaarden gerust contact op met Anne van der Veen, eigenaar van Anne van der Veen Art.

info@annevanderveen.art | KvK nr: 89678753 |
BTW-id: NL004756759B95 | © Anne van der Veen Art 2023, all rights reserved.